top of page

What We Do

As a public library, the Turner Free Library serves the Town of Randolph by providing free access to information in the form of books, audiobooks, movies, and other materials as well as offering public computers and an open wi-fi network so that anyone can get online. We are open to everyone, regardless of age, income level, race, ethnicity, physical ability, or citizenship status and there is no charge to become a Turner Free Library card holder. Come visit us!

Click here for more information on getting a library card and click here for a virtual tour of the library!

Ki sa Nou Fè

 

Antanke yon bibliyotèk piblik, Turner Free Library a sèvi moun Vil Randolph yo lè l bay aksè gratis ak enfòmasyon nan fòma liv, liv odyo, fim, baz done travay/rechèch, ak lòt kalite materyèl, ak lè l ofri yo òdinatè ak rezo wifi ki ouvè pou nenpòt moun ka konekte ak entènèt la. Epitou, w ap jwenn pwogram ki gratis pou moun tout laj, soti nan lekti istwa ak pwogram atizana, pou rive nan kou enfòmatik ak anpil lòt ankò. Nou ouvè pou tout moun, kèlkeswa laj yo, nivo revni yo, ras yo, gwoup etnik yo, kapasite fizik yo, oubyen stati yo antanke sitwayen, epi pa gen frè w ap peye pou w jwenn yon kat manm Turner Free Library a. Vin vizite nou!

Chúng tôi làm gì

 

Là một thư viện công cộng, Turner Free Library phục vụ Thị trấn Randolph, cho phép truy cập thông tin miễn phí dưới dạng sách, sách nói, phim, cơ sở dữ liệu việc làm/nghiên cứu và các tài liệu khác cũng như cung cấp máy tính công cộng và mạng wi-fi mở để mọi người có thể trực tuyến. Bạn cũng sẽ tìm thấy các chương trình miễn phí cho mọi lứa tuổi, từ thời gian kể truyện đến chương trình thủ công đến lớp học máy tính và nhiều chương trình khác. Chúng tôi mở cửa cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, mức thu nhập, chủng tộc, dân tộc, khả năng thể chất hoặc tình trạng công dân và không mất phí để trở thành chủ thẻ Turner Free Library. Hãy đến với chúng tôi!

Lo que hacemos

 

Como biblioteca pública, Turner Free Library sirve a la ciudad de Randolph al brindar acceso gratuito a información en forma de libros, audiolibros, películas, bases de datos de trabajo/investigación y otros materiales, además de ofrecer computadoras públicas y una red de conexión wi-fi abierta para que cualquiera pueda conectarse. También encontrará programas gratuitos para todas las edades, desde cuentos hasta programas de manualidades, clases de computación y muchos otros. Estamos abiertos a todos, sin importar la edad, el nivel de ingresos, la raza, el origen étnico, la capacidad física o el estado de ciudadanía y no hay ningún cargo para convertirse en titular de la tarjeta de la Biblioteca Turner Free. ¡Ven a visitarnos!

Interior picture of the Turner Free Library in Randolph, Massachusetts, showing the bookshelves on the lirbary's main floor

Interior of the Turner Free Library

Our Mission Statement

It is the mission of the Turner Free Library in Randolph to serve the informational, educational, cultural, and recreational needs of all the members of the diverse Randolph community by providing access to professional staff, cutting edge technology, quality materials, programs, and services. The Library seeks to encourage reading and the use of technology for life-long learning and enrichment of life in the community. 

Deklarasyon sou Misyon Nou


Se misyon Turner Free Library ki nan Randolph la pou l ede konble bezwen tout moun ki nan kominote Randolph la genyen yo nan domèn enfòmasyon, edikasyon, kilti, ak rekreyasyon, lè l bay yo aksè ak pèsonèl ki pwofesyonèl, teknoloji dènye kri, materyèl bon kalite, pwogram, ak sèvis.
Bibliyotèk la fè efò pou l ankouraje moun fè lekti e itilize teknoloji pou yo ka aprann e anrichi lavi yo nan kominote a pandan tout lavi yo.

Misión


La misión de Turner Free Library en Randolph es atender las necesidades informativas, educativas, culturales y recreativas de todos los miembros de la diversa comunidad de Randolph al brindar acceso a personal profesional, tecnología de punta, materiales, programas y servicios de calidad. Labiblioteca busca fomentar la lectura y el uso de la tecnología para el aprendizaje permanente y el enriquecimiento de la vida en la comunidad.

Thông điệp sứ mệnh


Sứ mệnh của Turner Free Library ở Randolph là phục vụ nhu cầu thông tin, giáo dục, văn hóa và giải trí của tất thành viên trong cộng đồng Randolph đa dạng, bằng cách tiếp cận đời ngũ nhân viên chuyên nghiệp, công nghệ tiên tiến, tài liệu, chương trình và dịch vụ chất lượng. Thư viện tìm kiễm, khuyến khích đọc sách và sử dụng công nghệ để học tập suốt đời và làm phong phú thêm cuộc sống trong cộng đồng.

Our Vision Statement

It is the vision of the Turner Free Library in Randolph to provide a safe, accessible, inclusive, and equitable space both within the walls of the library and digitally to Randolph's many diverse residents.

Deklarasyon sou Plan Nou

 

Se plan Turner Free Library ki nan Randolph la pou l kreye yon espas ki an sekirite, ki aksesib, ki
aksepte tout kalite moun, e ki san patipri, ni anndan bibliyotèk la, ni yon fason dijital, pou tout abitan Randolph yo.

Visión

 

La visión de Turner Free Library en Randolph es proporcionar un espacio seguro, accesible, inclusivo y equitativo tanto dentro de las paredes de la biblioteca como digitalmente para los diversos residentes de Randolph

Thông điệp tầm nhìn

 

Tầm nhìn của Turner Free Library ở Randolph là cung cấp không gian an toàn, dễ tiếp cận, hòa nhập và cộng bằng cả bên trong các bức tường của thư viện và môi trường số hóa nhiều cư dân đa dạng của Randolph.

Our History

The Turner Free Library was founded through a generous donation by the Turner Family in 1874.  Randolph was one of the first towns in Massachusetts to have a public library.  The original structure was a dignified granite building located in the heart of Randolph in Crawford Square.  A fire claimed this majestic building on December 6, 1962.  The building and its contents were utterly demolished.  In an astonishing and selfless act of devotion to public library service, business was resumed that very day with six books in a space on loan from the Congregational Church next door.  The “new” library opened as the firefighters were continuing to subdue the blaze.  For a time the library operated out of a station wagon with a sign on top which read “Turner Free Library,” and was driven around town by volunteers. The library was rebuilt on the original land donated by the Turners, and opened on September 6, 1966.  Service to the public was deemed so important that they opened before the furniture was delivered.

Today, the Turner Free Library is a member of the Old Colony Library Network, a cooperative of 28 libraries that share materials and services. We offer a wide range of free events for children, teens, adults, and seniors that are open to all. At the Turner Free Library, you will find around 67,000 books, movies, audiobooks, video games, and technology you can bring home.

What We Do
Our Mission
Our Vision
Our History
bottom of page